FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

३२०७७/८/२०

The Procurement of Construction of Roads Pavement works, Structure works and Road furniture works within Lalitpur Metropolitan city (LMC)

2077/7/26

लिलाम गर्ने सम्बन्धी सूचना

२०७७/६/२६

सुचीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना

२०७७/६/२

प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन परिक्षण (IEE) प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

२०७७/५/३१

Invitation for Bid

2077/5/25

Pages