FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

पर्यटक सेवा शुल्क संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्‍वानको सार्वजनिक सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७१/११/२०
बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन: २०७१/१२/१९ गते, कार्यालय समय भित्र

शौचालय संचालन सम्बन्धी बोलपत्र खोल्ने मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन: २०७१/०८/१५ गते दिनको १२:०० बजे भित्र
बोलपत्र खोलिने दिन: २०७१/०८/१५ गते दिनको २:०० बजे

२०७१।०८।०७

शौचालय संचालन सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७१/०७/२६
बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन: २०७१/०८/१० गते दिनको १२:०० बजे भित्र

२०७१।०८।०७

सःशुल्क पार्किङ्ग सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७१/०७/२५
बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन: २०७१/०८/०९ गते दिनको १२:०० बजे भित्र

२०७१।०८।०७

होर्डिबोर्डको विज्ञापन कर संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७०/०८/१९

२०७०।०८।२०

Pages