FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कोरोना संक्रमित विरामीहरुलाई प्रदान गरिने उपचार तथा राहत सहयोग निर्देशिका बमोजिम यस महानगरपालिकामा प्राप्त भएका निवेदन उपर कारवाही भइ सहयोग रकमको चेक तयार भएकाहरुको विवरण यसै साथ संलग्न छ | विवरणमा नाम समावेश भई यस महानगरपालिका बाट फोन अथवा मेसेज प्राप्त गरेका हरुले चेक बुझ्नका लागि महानगरपालिकाको लेखा शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ |

Upload Date:
२०७९/०१/२१

Upload Date:
२०७९/०१/१९

Pages