ललितपुर महानगरपलिका पशु सेवा शाखाको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

२०७५/०२/०९

खरायोक पाठापाठी खरिदको लागि दरभाउ निम्ति आवेदन दिने बारे १५ दिने सूचना

२०७५/०२/०६

उच्च मानको बोयर बोका माग गर्नको लागि बाख्रापालन कृषक समुहहरुबाट आवेदन दिने बारे १५ दिने सूचना

२०७५/०२/०६

ब्रुडिंग गरिएका चल्लामाग गर्नको लागि पशुपालन कृषक समुहहरुबाट आवेदन दिने बारे १५ दिने सूचना

२०७५/०२/०६