FAQs Complain Problems

राजश्‍व महाशाखा नागरिक वडापत्र

सेवाहरु

पेश गर्नु पर्ने आवश्यक विवरण

कर तथा सेवा शुल्क दररेट

लाग्ने समय

मालपोत कर

अघिल्लो आ.व. पोताकर असुली रसिद वा जग्गाको जग्गा धनी पुर्जी अनिवार्य

स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन नियमावलीमा निर्धारीत भए बमोजीम अनुसुची नं. १

तुरून्तै

घर जग्गा कर

२०२१ साल भन्दा अगाडि बनेका घरका लागी
नागरीकताको प्रमाण पत्र
जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा
आ.व. मालपोत तिरेको रसिदका प्रतिलिपी
वडाको सिफारीस / प्राविधिकवाट फिल्ड निरिक्षण नापी नक्सा
भाडामा छ भने वडाको सम्झौताको प्रतिलिपी
पसल छ भने ब्यवसाय दर्ताको प्रतिलिपी
पहिले कर कार्यलयमा कर तिरेको भए सो को प्रतिलिपी

स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन नियमावली निर्धारीत दररेट बमोजीम अनुसुची नं. २

घर जग्गा कर फाराम दर्ता भएको ३ दिन भित्र

२०२१साल भन्दा पछाडि बनेको घरका लागी
नागरीकताको प्रमाण पत्र
जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा
आ.व. मालपोत तिरेको रसिदका प्रतिलिपी
वडाको सिफारीस
भाडामा छ भने वडाको सम्झौताको प्रतिलिपी
पसल छ भने ब्यवसाय दर्ताको प्रतिलिपी
पहिले कर कार्यलयमा कर तिरेको भए सो को प्रतिलिपी

घर बहाल कर

ललितपुर क्षेत्र भित्रका घर, गोदाम, ग्यारेज, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशीक तवरले जग्गा धनीले बहाल दिंदा सम्झौता गरेको भए सोको प्रतिलिपी र निवेदन
सम्झौता नभएको हकमा बहालमा दिएको वारे निवेदन, घरधनीको नागरीकता प्रतिलिपी

वार्षिक बहाल रकममा सयकडा २ प्रतिशत

निवेदन पेश भएको भोलिपल्ट

विटौरी/भुमिकर

ललितपर नगरपालिकाले ब्यवस्थित गरी निर्माण गरेको स्थानहरुमा अस्थायी पसलहरुबाट निम्न विवरण संलग्न गरी बहाल विटौरी कर संकलन गरीने
निवेदन, सम्वन्धित ब्यवसायीको नागरीकताको प्रतिलिपी, राख्ने अवधि

काठको टहरा ६।४को दैनिक रु २५।–
र्साईकल घडी पसल रु १०।–
चौपाया प्रति गोटा रु २।–
हाँस कुखुरा प्रति गोटा रु २।–
अन्य थुम्ची रु ५।–

तुरून्तै

ब्यवसाय कर

निवेदन नागरीकताको प्रतिलिपी,
पासर्पोट र्साईजको फोटो २ थान
आफ्नै घरमा ब्यवसाय संचालन गर्ने भए जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा
बहालमा भए सम्भौता अथवा बहाल रकम

ऐन नियमावली तथा नगरपरीषदको बैठकबाट निर्धारीत दररेट बमोजीम अनुसुची नं.
अनुसुची २

निवेदन पेश भएको १ धण्टा भित्र

सवारी कर

ब्लुबुक
सवारी धनी प्रमाण पुर्जा
रिक्साको हकमा
भंसारको प्रज्ञापन पत्र
सम्वन्धित पसलको विल
पासपोर्ट र्साईजको २ थान
तयारी रिक्सा समेत लिई आउने र बिल नं. र रिक्साको फ जाँच गरी नम्वर उपलब्ध गराउने ।

अनुसुची २

तुरून्तै

मनोरञ्जन कर

सुचना तथा संचार मन्त्रालयको पत्रको प्रतिलिपी
जिल्ला प्रशासन कार्यलयको पत्रको प्रतिलिपी
ब्यवस्थापकको नागरीकताको प्रतिलिपी

 

कुल सिट संख्याको २५ प्रतिशत को ३ प्रतिशतका दरले मासिक
 

तुरून्तै

बिज्ञापन कर निवेदन
नागरीकताको प्रतिलिपी
पासपोर्ट र्साईज फोटो २ थान
सुचना प्रचार प्रसार गर्न कानुनले स्विकृत दिएको अधिकारको प्रतिलिपी
घर माथि जडान भएका होडिङ्ग वोर्डका हकमा उल्लेखित कागजात प्रतिलिपीहरु
होडिङ्ग वोर्ड १ आर्थिक वर्षो प्रति व.फी रु ५०।–
ब्यानर १ हप्ताको १ थानको रु ५०।–
निओन र्साईन १ आर्थिक वर्षो प्रति व.फी रु ६०।–
निजी घर जग्गा भएमा २० प्रतिशत छुट सुर्ति र मदिरा जन्य पदार्थ भएमा थप ५० प्रतिशत दस्तुर
वाल । सटर पेन्टिङ्ग प्र.व.फी रु ३०।–
निवेदन दर्ता भएको एक हप्ता भित्र

मुल्यांकन महशुल

ललितपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्रमा घर जग्गाको कर प्रयोजन बाहेक पंचकिर्ती, चलन चल्ती मुल्यांकन
निवेदनको प्रतिलिपी
चालू आ.व.को कर निर्धारण प्रतिलिपी -घर जग्गा भए)
जग्गा धनी प्रमाण पत्र प्रतिलिपी
नापी नक्सा प्रतिलिपी र
सरजमिन मुचुल्का
नागरीकताको प्रतिलिपी

बिदेशमा अध्ययन गर्न जानेको हकमा
घर जग्गा मुल्यांकनको प्रतिलिपी

अंग्रजीमा आवश्यक परेमा
उल्लेखीत विवरण सहीत निवेदन
घर जग्गा मुल्यांकन-मुल्यांकन दर भन्दा कम भएमा सेवा शुल्क)
न.पा.ले ब्यवस्थित तथा निर्माण गरेका स्थानमा पार्किङ्ग शुल्क उठाउन पाईने
निवेदन फाराम
शुल्क संकलन गर्ने विषयको प्रस्ताव
नागरीकतको प्रतिलिपी

 

 

रु १०००।– मा रु १।–मा नबढ्ने गरी

 

 

 

रु ५०५।-

 

 

रु ११०।-

सवै विवरण प्राप्त भएपछि तुरुन्तै

 
 
 
 
 
सफाई महशुल उप महानगरपालीका क्षेत्र भित्रका कुनै उधोग ब्यवससाय हस्पीटल, स्कुल, क्याम्पस आदि स्थानहरुको फोहर संकलन भएको फाल्न कन्टेनर तथा ढल सफा गर्न डोजर उपलब्ध गराउन
सम्वन्धित निकायको निवेदन फाराम
उधोग,हस्पीटल,स्कुल आदिको ब्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
प्रोपाईटरको नागरीकताको फोटोकपी
ढल सफा गर्ने डोजर प्रति घण्टा रु ७०००।-
नगर क्षेत्र भित्र फोहर फाल्न प्रति कन्टेनरको रु १५०००।-
नगर क्षेत्र बाहिर फोहर फाल्न प्रति कन्टेनरको रु २००००।-
तुरुन्तै
पर्यटन सेवा शुल्क   सार्क राष्ट्र रु २५।- प्रति ब्यक्ति
अन्य राष्ट्र रु २००।- प्रति ब्यक्ति
तुरुन्तै
एम्बुलेन्स सेवा दस्तुर  

ललितपुर नगर क्षेत्र भित्र रु ५० ।-
नगर बाहिर काठमाडौ रु १०० ।-

सो भन्दा बाहिर प्रति कि. मि रु ७ ।-

तुरुन्तै
दर्ता, नविकरण दस्तुर
(निवेदन, नक्कल , मिलापत्र आदि)
  निवेदन दर्ता रु ५।-
नक्कल रु ३।-
मिलापत्र रु ५।-
उजुरी दर्ता रु ५०।-
तुरुन्तै
अन्य फाराम   नक्शा फाराम दस्तुर रु ७५०/-
ब्यवसाय फाराम रु ५/-
कन्सल्टेन्सी फाराम रु १०० /-
घर जग्गा फाराम रु १० /-
मर्मत फाराम रु ५ /-
निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र रु ३५/-
उपभोक्त समिति गठन फाराम रु २००/-
तुरुन्तै