FAQs Complain Problems

प्रशासन महाशाखा नागरिक वडापत्र

सेवाहरु

पेश गर्नु पर्ने आवश्यक विवरण

कर तथा सेवा शुल्क दररेट

लाग्‍ने समय

नाता प्रमाणित (जिवीत)

ब्यहोरा खुलेको सम्वन्धित ब्यक्तिको विवरण
निवेदकको नागरीकताको प्रतिलिपि -१ नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि एक -१
सम्बन्धित वडा कार्यलयको फोटो प्रमाणित सहितको सक्कल सिफारीस पत्र
बाहिरी जिल्लाबाट वर्साई सर्राई गरी आएको भए बर्साई सर्राईको प्रमाण पत्र वा स्थाई बसोबास गरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने ।
चालु अ.ब सम्मको घर जग्गा तिरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

रु ३५०/-

निवेदन पेश भएकै दिन

नाता प्रमाणित (मृतक)

निवेदकको र मृतकको नागरीकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि एक -१ प्रति
मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि एक -१ प्रति
बाहिरी जिल्लाबाट वर्साई सर्राई गरी आएको भए बर्साई सर्राईको प्रमाण पत्र वा स्थाई बसोबास गरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने र
सम्बन्धीत वडा कार्यालयको र्सजमिन मुचुल्का

रु २५/-

वडावाट र्सजमीन भई आएपछि २ घण्टा भित्र

जन्म प्रमाणितको

निवेदकको नागरिकताको प्रतिलिपी      १ प्रति
नाबालाकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी १
सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस सक्कलै
नागरिकतामा जन्म मिति स्पष्ट नखुलेका भए जन्म मिति खुलेको शैक्षिक प्रमाण १ प्रति (चारित्रिक प्रमाण पत्र)
वाहिरी जिल्लावाट बर्साई सरी आएको भए वर्साई सर्राई को प्रमाणपत्र वा स्थाई वसोवास गररेका प्रमाण पत्र पेश गर्नु पर्ने छ ।
चालु अ.ब सम्मको घर जग्गा कर तिरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

रु ३५०/-

निवेदन पेश भएकै दिन

नागरिकता सिफारिसको लागि

अभिभावकको नागरिकताको प्रतिलिपी १
निवेदकको उमेर खुलेको प्रमाण (चारित्रिक प्रमाणपत्र ) को प्रतिलिपी १
जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी १
वडा कार्यालयको सिफारिस
दुवै कान देखिने श्याम/श्वेत पासपोर्ट र्साईजको फोटो २
वाहिरी जिल्लाको भए वर्साई सर्राई प्रमाणपत्र/सो पनि नभए घर जग्गा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र नक्शा पास प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी अन्य प्रमाणहरू

रु १०/-

वडावाट सिफारिस भई आएपछि २ घण्टा भित्र

२०३६ साल माघ मसान्त अगाडीको विवाह प्रमाणित गर्नको लागी चाहिने आवश्यककागजातहरु

दुलहा तथा दुलही दुवैको नागरीकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि एक/एक प्रति ।
सम्पन्धित वडा कार्यालयवाट दुलहा दुलही दुवैको फोटो टाँस भएको सक्कल सिफारीस एक -१ प्रति ।
बाहिरी जिल्लाबाट यस ललितपुर नगरमा बर्साई सरी आएको भए बर्साई सर्राई प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि तथा यस ललितपुर उपमहानगरपालिका भित्र स्थाई बसोबास गरेको प्रमाण पेश गर्ने । सो नभए घर जग्गा प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी र नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।
यस नगर क्षेत्र भित्र रहेका सरकारी वा गैर सरकारी कार्यलयहरुमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यलयको सिफारीस ।

रु ३५०/-

निवेदन पेश भएकै दिन

अविवाहित प्रमाणित

निवेदन
सम्वन्धित ब्यक्तिको नागरीकताको प्रतिलिपी
फोटो २ थान
सम्वन्धित वडाको स.मु सहितको सिफारीस
यस नगर क्षेत्र भित्र रहेका सरकारी वा गैर सरकारी कार्यलयहरुमा कार्यरत कर्मचारीको

रु ३५०/-

निवेदन पेश भएकै दिन

उल्लेखीत सिफारीसहरु अंगेजीमा आवश्यक परेमा

माथि उल्लेखीत कागजातहरुका साथमा निवेदन

रु ३५०/-

निवेदन पेश भएकै दिन

निजी क्षेत्रका विधालय संचालन तथा कक्षा थप अनुमतिको सिफारिस

विधालय संचालनको पुर्व अनुमति पत्रको प्रतिलिपी ।
सम्वन्धित विधालय ब्यवस्थापन समितिको निर्णय प्रतिलिपी ।
सम्वन्धित विधालयको माग निवेदन ।
न.पा.मा ब्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलीपी ।
चालु आ.व. सम्म न.पा.लाई वुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण कर वुझाएको प्रमाण ।
कामको प्रकृति अनुसार आवश्यक अन्य कागज प्रमाणहरु
पूर्व प्रा.वि हकमा पूर्व अनुमतिपत्र वाहेक उल्लेखित सवै कागजातहरु
१. पूर्व व प्राथमिक विधालय
२. प्राथमिक विधालय
३.निम्न माध्यमिक विधालय
४. माध्यमिक विधालय वा सो भन्दा माथि

रु २०००/-

प्रकृया पुरा भएको २४ घण्टा भित्र ।