FAQs Complain Problems

Social Security Allowance beneficiary details for fiscal year 2073/74

 

Lalitpur Sub-Metropolitan City Office
Fiscal Year: 2073/74

विवरण जेष्‍ठ नागरिक    (दलित) जेष्‍ठ नागरिक    (अन्य) एकल महिला विधवा एकल महिला पूर्ण अपाङ्गता भएको व्यक्ति आशिंक अपाङ्गता भएको व्यक्ति लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती बाल संरक्षण अनुदान   कुल
  पु जम्मा पु जम्मा     पु जम्मा पु जम्मा पु जम्मा बालक बालिका जम्मा  
नयां परिचय पत्र वितरण संख्या 5 3 8 332 344 676 20 333 10 15 25 35 35 70       13 10 23 1155
यसआ.वमा परिचय पत्र नविकरण गरेकाको संख्या 30 28 58 2428 2123 4551 37 3969 77 91 168 49 68 117 11 9 20 12 15 27 8947
जम्मा संख्या     66     5227 57 4302     193     187     20     50 10102
लगत कट्टा                                          
(क) मृत्यु 2 1 3 101 105 206   43 1   1                   253
(ख)बसाईसराई       1 2 3                             3
(ग) अन्य       78 38 116   113                   2 3 5 234
      जम्मा     3     325   156     1                 5 490
खुद कायम संख्या     63 2580 2322 4902 57 4146     192     187     20     45 9612