सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for EoI for Integrated Urban Development Plan (एकिकृत शहरी विकास योजना - पुनः सूचना)

२०७३।११।१२

Invitation for EoI for Integrated Urban Development Plan (एकिकृत शहरी विकास योजना)

एकिकृत शहरी विकास योजना आशयपत्र सूचना
२०७३।१०।२३

Supply, Delivery, Installation, Testing and Commissioning of Solar Street Lighting System in Lalitpur Sub Metropolitan City ward no (1,2,10 and 22),(3),(6,14,and 15),(25,26, and 27) and (28,29 and 30).

Solar tender notice 2073.10.11
२०७३।१०।१२

शिलबन्दी तथा विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना (मसलन्द, स्टेसनरी तथा कार्यालय सामाग्री)

शिलबन्दी तथा विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना (मसलन्द, स्टेसनरी तथा कार्यालय सामाग्री)
२०७३।१०।१०