सेवाहरु

सेवा प्रकार: शिक्षण संस्था

सेवा प्रकार
शिक्षण संस्था
लाग्ने समय
३ महिना
जिम्मेवार अधिकारी
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क
रू. २५,००० (संस्थागतको हकमा)
आवश्यक कागजातहरु
 •     व्यवस्थापन समितिको निर्णय
 •     वडा कार्यालयको सिफारिस
 •     विनियम
 •     व्यवशाय दर्ता
 •     सञ्चालकहरुको विवरण
 •     लालपूर्जा तथा ५ वर्षको घर भाडा सम्झौता
 •     शिक्षक तथा विद्यार्थी विवरण
   
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
 •     निरिक्षण प्रतिवेदन
 •     समितिको निर्णय
 •     धरौति जम्मा गरेको रसिद
सेवा प्रकार
शिक्षण संस्था
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क
रु. १५००
आवश्यक कागजातहरु
 •     कम्पनी सञ्चालक समिति वा गूठीयारको बैठकको निर्णय
 •     विद्यालयको सिफारिस
 •     सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरुको बायोडाटा र नागरिक्ताको प्रतिलिपि
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
 • सम्बन्धित बैंकमा सिफारिस गरिनेछ।
सेवा प्रकार
शिक्षण संस्था
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु
 •     वि. व्य. स निर्णय
 •     दस्तखत नमुना कार्ड
 •     विद्यालयको सिफारिस
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
 • सम्बन्धित बैंकमा सिफारिस गरिनेछ।
सेवा प्रकार
शिक्षण संस्था
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क
रु. ५०० (संस्थागत विद्यालयको हकमा)
आवश्यक कागजातहरु
 •     विव्यस निर्णय
 •     दस्तखत नमुना कार्ड र मूद्धति रसिद
 •     विद्यालयको सिफारिस
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
 • सम्बन्धित बैंकमा सिफारिस गरिनेछ।
सेवा प्रकार
शिक्षण संस्था
लाग्ने समय
२ महिना
जिम्मेवार अधिकारी
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क
रु. १५,०००
आवश्यक कागजातहरु
 •     कम्पनीको कागजात
 •     विव्यसको निर्णय
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
 • राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ३५ दिने सुचना प्रकाशन गरी आवश्यक छानविन गरी पत्र उपलब्ध गराइनेछ।
सेवा प्रकार
शिक्षण संस्था
लाग्ने समय
२ महिना
जिम्मेवार अधिकारी
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क
रु. १,००,०००
आवश्यक कागजातहरु
 •     कम्पनीको कागजात
 •     दूवै वडा / पालिकाको सिफारिस
 •     विव्यसको निर्णय
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
 • राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ३५ दिने सुचना प्रकाशन गरी आवश्यक छानविन गरी पत्र उपलब्ध गराइनेछ।
सेवा प्रकार
शिक्षण संस्था
लाग्ने समय
२ महिना
जिम्मेवार अधिकारी
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क
रु. २५०००
आवश्यक कागजातहरु
 •     कम्पनीको कागजात
 •     नजिकका २ विद्यालयको सहमति
 •     दूवै वडा / पालिकाको सिफारिस
 •     विव्यसको निर्णय
 •     निरिक्षण प्रतिवेदन
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
 • राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ३५ दिने सुचना प्रकाशन गरी आवश्यक छानविन गरी पत्र उपलब्ध गराइनेछ।
सेवा प्रकार
शिक्षण संस्था
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क
रु. २००
आवश्यक कागजातहरु
 •     जन्मदर्ताको / ना.प्र.प.को प्रतिलिपी
 •     सच्याउनका लागि सक्कल लब्धाकपत्र
 •     विद्यालयको सिफारिस
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
 • कागजात छानविन गरी उपलब्ध गराइनेछ।
सेवा प्रकार
शिक्षण संस्था
लाग्ने समय
२ महिना (श्रावन मसान्त सम्म)
जिम्मेवार अधिकारी
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु
 •     वडाको सिफारिस
 •     अघिल्लो कक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 •     समावेशी समुहको प्रमाणपत्र
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
 •     छानविन
 •     समितिको निर्णय
सेवा प्रकार
शिक्षण संस्था
लाग्ने समय
२ महिना (जेष्ठ मसान्त सम्म)
जिम्मेवार अधिकारी
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु
 •     वडाको सिफारिस
 •     अघिल्लो कक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 •     समावेशी समुहको प्रमाणपत्र
   
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
 •     छानविन
 •     समितिको निर्णय
सेवा प्रकार
शिक्षण संस्था
लाग्ने समय
२ महिना (जेष्ठ मसान्त सम्म)
जिम्मेवार अधिकारी
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क
रू. १५,००० (संस्थागतको हकमा)
आवश्यक कागजातहरु
 •     वि. व्य. स. को निर्णय
 •     वडा कार्यालयको सिफारिस
 •     नजिकको २ विद्यालयको सहमति
 •     विनियम
 •     व्यवशाय दर्ता
 •     सञ्चालकहरुको विवरण
 •     लालपूर्जा तथा ५ वर्षको घर भाडा सम्झौता
 •     सेवा क्षेत्रको नक्सा
 •     शिक्षक तथा विद्यार्थी विवरण
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
 •     बैशाखमा दरखास्त सङ्कलन
 •     निरिक्षण प्रतिवेदन
 •     समितिको निर्णय
 •     धरौति जम्मा गरेको रसिद
सेवा प्रकार
शिक्षण संस्था
लाग्ने समय
२ महिना (चैत्र मसान्त सम्म)
जिम्मेवार अधिकारी
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क
रू. ८,००० (संस्थागतको हकमा)
आवश्यक कागजातहरु
 •    वि. व्य. स.को निर्णय
 •     वडा कार्यालयको सिफारिस
 •     नजिकको २ विद्यालयको सहमति
 •     विनियम
 •     व्यवशाय दर्ता
 •    सञ्चालकहरुको विवरण
 •    लालपूर्जा तथा ५ वर्षको घर भाडा सम्झौता
 •     सेवा क्षेत्रको नक्सा
 •    शिक्षक तथा विद्यार्थी विवरण
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
 •     माघमा दरखास्त सङ्कलन
 •     निरिक्षण प्रतिवेदन
 •     समितिको निर्णय
 •     धरौति जम्मा गरेको रसिद
सेवा प्रकार
शिक्षण संस्था
लाग्ने समय
३ महिना ( चैत्र मसान्त सम्म)
जिम्मेवार अधिकारी
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क
रू. १०,००० (संस्थागतको हकमा)
आवश्यक कागजातहरु
 •     वि. व्य. स. को निर्णय
 •     वडा कार्यालयको सिफारिस
 •     नजिकको २ विद्यालयको सहमति
 •     विनियम
 •    व्यवशाय दर्ता
 •    सञ्चालकहरुको विवरण
 •     लालपूर्जा तथा ५ वर्षको घर भाडा सम्झौता
 •     सेवा क्षेत्रको नक्सा
 •     शिक्षक तथा विद्यार्थी विवरण
 •    
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
 •     पौषमा दरखास्त सङ्कलन
 •     निरिक्षण प्रतिवेदन
 •     समितिको निर्णय
 •     धरौति जम्मा गरेको रसिद
सेवा प्रकार
शिक्षण संस्था
लाग्ने समय
३ महिना ( चैत्र मसान्त सम्म)
जिम्मेवार अधिकारी
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क
रू. २५,००० (संस्थागतको हकमा)
आवश्यक कागजातहरु
 •     विद्यालय सञ्चालन विनियमवली
 •      वि. व्य. स. को निर्णय    
 •     वडा कार्यालयको सिफारिस
 •     नजिकको २ विद्यालयको सहमति
 •     व्यवसाय दर्ता
 •     सञ्चालकहरुको विवरण
 •     लालपूर्जा तथा ५ वर्षको घर भाडा सम्झौता
 •     सेवा क्षेत्रको नक्सा
 •     शिक्षक तथा विद्यार्थी विवरण
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
 • पौषमा दरखास्त सङ्कलन
 • निरिक्षण प्रतिवेदन
 • समितिको निर्णय
 • धरौति जम्मा गरेको रसिद