प्रशासन महाशाखा नागरिक वडापत्र

सेवाहरु

पेश गर्नु पर्ने आवश्यक विवरण

कर तथा सेवा शुल्क दररेट

लाग्‍ने समय

नाता प्रमाणित (जिवीत)

ब्यहोरा खुलेको सम्वन्धित ब्यक्तिको विवरण
निवेदकको नागरीकताको प्रतिलिपि -१ नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि एक -१
सम्बन्धित वडा कार्यलयको फोटो प्रमाणित सहितको सक्कल सिफारीस पत्र
बाहिरी जिल्लाबाट वर्साई सर्राई गरी आएको भए बर्साई सर्राईको प्रमाण पत्र वा स्थाई बसोबास गरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने ।
चालु अ.ब सम्मको घर जग्गा तिरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

रु ३५०/-

निवेदन पेश भएकै दिन

नाता प्रमाणित (मृतक)

निवेदकको र मृतकको नागरीकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि एक -१ प्रति
मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि एक -१ प्रति
बाहिरी जिल्लाबाट वर्साई सर्राई गरी आएको भए बर्साई सर्राईको प्रमाण पत्र वा स्थाई बसोबास गरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने र
सम्बन्धीत वडा कार्यालयको र्सजमिन मुचुल्का

रु २५/-

वडावाट र्सजमीन भई आएपछि २ घण्टा भित्र

जन्म प्रमाणितको

निवेदकको नागरिकताको प्रतिलिपी      १ प्रति
नाबालाकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी १
सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस सक्कलै
नागरिकतामा जन्म मिति स्पष्ट नखुलेका भए जन्म मिति खुलेको शैक्षिक प्रमाण १ प्रति (चारित्रिक प्रमाण पत्र)
वाहिरी जिल्लावाट बर्साई सरी आएको भए वर्साई सर्राई को प्रमाणपत्र वा स्थाई वसोवास गररेका प्रमाण पत्र पेश गर्नु पर्ने छ ।
चालु अ.ब सम्मको घर जग्गा कर तिरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

रु ३५०/-

निवेदन पेश भएकै दिन

नागरिकता सिफारिसको लागि

अभिभावकको नागरिकताको प्रतिलिपी १
निवेदकको उमेर खुलेको प्रमाण (चारित्रिक प्रमाणपत्र ) को प्रतिलिपी १
जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी १
वडा कार्यालयको सिफारिस
दुवै कान देखिने श्याम/श्वेत पासपोर्ट र्साईजको फोटो २
वाहिरी जिल्लाको भए वर्साई सर्राई प्रमाणपत्र/सो पनि नभए घर जग्गा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र नक्शा पास प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी अन्य प्रमाणहरू

रु १०/-

वडावाट सिफारिस भई आएपछि २ घण्टा भित्र

२०३६ साल माघ मसान्त अगाडीको विवाह प्रमाणित गर्नको लागी चाहिने आवश्यककागजातहरु

दुलहा तथा दुलही दुवैको नागरीकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि एक/एक प्रति ।
सम्पन्धित वडा कार्यालयवाट दुलहा दुलही दुवैको फोटो टाँस भएको सक्कल सिफारीस एक -१ प्रति ।
बाहिरी जिल्लाबाट यस ललितपुर नगरमा बर्साई सरी आएको भए बर्साई सर्राई प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि तथा यस ललितपुर उपमहानगरपालिका भित्र स्थाई बसोबास गरेको प्रमाण पेश गर्ने । सो नभए घर जग्गा प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी र नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।
यस नगर क्षेत्र भित्र रहेका सरकारी वा गैर सरकारी कार्यलयहरुमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यलयको सिफारीस ।

रु ३५०/-

निवेदन पेश भएकै दिन

अविवाहित प्रमाणित

निवेदन
सम्वन्धित ब्यक्तिको नागरीकताको प्रतिलिपी
फोटो २ थान
सम्वन्धित वडाको स.मु सहितको सिफारीस
यस नगर क्षेत्र भित्र रहेका सरकारी वा गैर सरकारी कार्यलयहरुमा कार्यरत कर्मचारीको

रु ३५०/-

निवेदन पेश भएकै दिन

उल्लेखीत सिफारीसहरु अंगेजीमा आवश्यक परेमा

माथि उल्लेखीत कागजातहरुका साथमा निवेदन

रु ३५०/-

निवेदन पेश भएकै दिन

निजी क्षेत्रका विधालय संचालन तथा कक्षा थप अनुमतिको सिफारिस

विधालय संचालनको पुर्व अनुमति पत्रको प्रतिलिपी ।
सम्वन्धित विधालय ब्यवस्थापन समितिको निर्णय प्रतिलिपी ।
सम्वन्धित विधालयको माग निवेदन ।
न.पा.मा ब्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलीपी ।
चालु आ.व. सम्म न.पा.लाई वुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण कर वुझाएको प्रमाण ।
कामको प्रकृति अनुसार आवश्यक अन्य कागज प्रमाणहरु
पूर्व प्रा.वि हकमा पूर्व अनुमतिपत्र वाहेक उल्लेखित सवै कागजातहरु
१. पूर्व व प्राथमिक विधालय
२. प्राथमिक विधालय
३.निम्न माध्यमिक विधालय
४. माध्यमिक विधालय वा सो भन्दा माथि

रु २०००/-

प्रकृया पुरा भएको २४ घण्टा भित्र ।