सूचना तथा समाचार

यस ललितपुर उप-महानगरपालिकावाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाईरहनु भएका लाभग्राहीहरूले वैंकमा लाम बसी भत्ता लिंदा धेरैनै असुविधा व्यहोर्नु परेको हुंदा आ.व.२०७२।०७३ को तेस्रो चौमासिक देखि भत्ताको रकम बैंकमा खाता खोली उक्त खातामा रकम जम्मा गरी बैंकको नियम अनुसार वितरण गर्ने विशेष व्यवस्था अनुसार लाभग्राहीहरूले नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र पासपोर्ट साईजको २ प्रति फोटो सहित सम्वन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क राखी वडाको सिफारिसमा बैंकमा खाता खोल्नु हुनको लागि अनुरोध गरिन्छ ।

Upload Date:
२०७३।१।३०

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP) अन्तर्गत यस ललितपुर उप-महानगरपालिका कार्यालयमा कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP Focal Person) पदको लागि संचालन हुने प्रतियोगात्मक परीक्षाको प्रवेशपत्र मिति २०७२।१२।१४ गते बाट वितरण गरिने भएकोले प्रवेश पत्र प्राप्त गर्न ललितपुर उप-महानगरपालिकाको प्रशासन महाशाखामा उम्मेदवार आफैंले सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

परीक्षा मिति: २०७२।१२।१९ गते विहान ११:०० बजे

परीक्षा केन्द्र : त्रि-पद्म विद्याश्रम उच्च मा. वि. , पुल्चोक ।

Upload Date:
२०७२।१२।१४

ललितपुर उपमहानगरपालिका, ललितपुरको तपसिलमा उल्लेखित विज्ञापन नम्बर, सेवा, तह र पदको लिखित परीक्षामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरुमध्ये वर्णानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्वर तथा नाम, थर भएका उम्मेदवारहरुलाई देहायका मिति र समयमा ललितपुर उपमहानगरपालिका कार्यालय, ललितपुरमा सञ्चालन हुने अन्तर्वार्ता र कानून अधिकृत पदको लागि कम्प्युटर सीप परीक्षण समेतको लागि छनौट गर्ने पदपूर्ति समितिको मिति २०७२/१२/७ बाट निर्णय भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
छनौट भएका उम्मेदवारहरुले दरखास्त साथ पेश गरेका प्रमाणपत्रहरुको सक्कल, पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति र प्रवेशपत्र लिई तोकिएको अन्तरवार्ताको दिन १ (एक) घण्टा अगावै उपस्थित हुनुपर्ने व्यहोरा पनि यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । तोकिएको अन्तरवार्ताका दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा पनि अन्तरवार्ता कार्यक्रम यथावत् सञ्चालन हुनेछ ।

Upload Date:
२०७२।१२।०८

Pages