FAQs Complain Problems

कक्षा ८को लाब्धक पत्र सच्याउने तथा प्रतिलिपि प्रदान

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क: 
रु. २००
आवश्यक कागजातहरु: 
  •     जन्मदर्ताको / ना.प्र.प.को प्रतिलिपी
  •     सच्याउनका लागि सक्कल लब्धाकपत्र
  •     विद्यालयको सिफारिस
प्रक्रिया: 
  • कागजात छानविन गरी उपलब्ध गराइनेछ।