खरायोक पाठापाठी खरिदको लागि दरभाउ निम्ति आवेदन दिने बारे १५ दिने सूचना

२०७५/०२/०६

उच्च मानको बोयर बोका माग गर्नको लागि बाख्रापालन कृषक समुहहरुबाट आवेदन दिने बारे १५ दिने सूचना

२०७५/०२/०६

ब्रुडिंग गरिएका चल्लामाग गर्नको लागि पशुपालन कृषक समुहहरुबाट आवेदन दिने बारे १५ दिने सूचना

२०७५/०२/०६

१ दिने डुवल प्रपोज चल्ला ४ हप्ता र ८ हप्तासम्म हुर्काउनको लागि दरभाउ पत्रको निम्ति आवेदन दिने बारे १५ दिने सूचना

२०७५/०२/०६